top of page
Họ tên:
Ngày sinh:
Loai_ID
So_ID
Ngày cấp
Ngay_Cap
Dia_Chi_Thuong_Tru
Địa chỉ thường trú:

Nguyễn Thị Thúy Nhi

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

14

10

1996

CCCD

Địa chỉ thường trú:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
Tôi là
Toi làm giấy này ủy quyền cho
Ma_Khach_Hang
Mã Hồ Sơ
Thực hiện tại
Tỉnh/Thành
bottom of page