top of page
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
Tôi là
HoTen_DD
Ngày sinh:
Loai_ID
DD
MM
YYYY
So_ID
Giới tính:
Gioi_Tinh
Ngày cấp
Ngay_Cap
Địa chỉ thường trú:
Dia_Chi_Thuong_Tru
Toi làm giấy này ủy quyền cho

HoTen_CTV

Gioi_Tinh_CTV

Ngay_S_CTV

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau
Tên công việc: Làm thủ tục xin cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, cụ thể gồm 3 nhóm công việc sau:
  1. Kê khai, soạn thảo tờ khai, đơn, tờ trình liên quan đến thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp;

  2. Nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc nhận các thông báo từ cơ quan có thẩm quyền (trong phạm vi luật cho phép);

  3. Điều chỉnh sai sót về hồ sơ và/hoặc bổ sung giấy tờ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn ủy quyền là 60 ngày kể từ ngày ký ủy quyền này.

Việc lập ủy quyền này không có thù lao, không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, không làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền.

Bên ủy quyền đã đọc lại nguyên văn nội dung ghi trong giấy ủy quyền này và đồng ý ký tên dưới đây để các bên thực hiện.

Ngày
Tháng
Năm
Người ủy quyền
Chữ ký:
Họ tên: ..................................................
bottom of page